Bez Rady nie da rady

Rady Osiedla, a jest ich na terenie Wrocławia czterdzieści osiem, mają pomagać miastu w realizacji jego zadań. Terenem działania Rady jest obszar osiedla. Każda składa się z Radnych, a ich liczba zależy od wielkości osiedla. W przypadku Karłowic-Różanki jest ich dwudziestu jeden. Radni wybierani są w wyborach, które odbywają się raz na cztery lata.

Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd, a uchwałodawczym Rada. Nadzór nad działalnością osiedla sprawują Rada Miejska oraz Prezydent.

Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Zarząd natomiast, jako osobne ciało, liczy pięciu członków: Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

Czym zajmuje się Rada Osiedla?
Rada wspiera i inspiruje działania lokalne, które mają poprawić warunki zamieszkiwania i życia mieszkańców osiedla. Może wnioskować do organów Miasta w praktycznie każdej sprawie związanej z terenem osiedla. Jej zadaniem jest też opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji dotyczących m.in.: zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcania jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla czy wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ważnymi rolami Rady są także inicjowanie i organizowanie różnych aktywności i wydarzeń, których celem jest m.in. integracja lokalnej społeczności, pogłębianie kompetencji obywatelskich i przede wszystkim wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z terenem osiedla.

Czy Radni otrzymują wynagrodzenie za pracę w Radzie?
Rada Miejska specjalną uchwałą ustaliła reguły, według których dieta może przysługiwać Przewodniczącemu Zarządu i Radnym Osiedlowym. Co do zasady praca w organach osiedlowych jest pracą społeczną, ale Radny może pobierać dietę z tytułu poniesionych kosztów. Jej wysokość zależy od decyzji Rady. Wysokość diet jest różna. W naszej Radzie waha się od trzydziestu do trzystu złotych miesięcznie.

Od czego zależy budżet danego osiedla?
Podstawowy budżet Rady Osiedla ustalany jest przez Radę Miejską Wrocławia i zależny jest od liczby mieszkańców. Nasze osiedle jest trzecim pod względem wielkości we Wrocławiu, a budżet naszej Rady wynosi obecnie 49 250 zł. Poza tym Rady Osiedli mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań społecznych, takich jak: klub seniora, świetlica młodzieżowa, festyn osiedlowy, chór osiedlowy, mikołajki, wigilia, turniej sportowy itd. z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Skąd mieszkańcy osiedla mogą czerpać wiedzę o działaniach podejmowanych przez Radę?
Statutowym obowiązkiem Zarządu Osiedla jest kontakt z mieszkańcami i informowanie o tym, czym Rada się zajmuje, jakie ma plany oraz z jakimi problemami się boryka. Na naszym Osiedlu przy budynku RO jest tablica informacyjna, na której znajdują się dane kontaktowe i najważniejsze informacje o naszych działaniach. Mamy również stronę internetową i fanpage na Facebooku. Wszystko po to, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do informacji.

W jaki sposób mieszkańcy mogą powiadomić Radę o potrzebie interwencji w jakiejś sprawie?
W Radach działają Komisje skupiające Radnych posiadających dane kompetencje oraz tych zainteresowanych działaniem na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów osiedla i jego mieszkańców. Dlatego ważne, aby mieszkańcy w pierwszej kolejności kierowali swoje kroki do konkretnej komisji.

Komisja, po zapoznaniu się ze sprawą, może zainicjować podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę. Jeżeli nie wiadomo, do której Komisji się zgłosić, warto skontaktować się z Zarządem Osiedla, którego posiedzenia są otwarte i odbywają się minimum raz w miesiącu. Oczywiście, mieszkańcy zawsze mogą uczestniczyć w sesjach RO i przedstawiać bezpośrednio wszystkim Radnym swoje problemy i sprawy, które ich niepokoją. Terminy sesji RO i Zarządu podawane są na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Rady. Zabiegamy u władz miasta o dodatkowe tablice, gdyż teren naszego osiedla jest bardzo rozległy i zdajemy sobie sprawę z tego, że część mieszkańców nie wie, że RO w ogóle istnieje – i to między innymi chcemy zmienić w trakcie trwania obecnej kadencji.


Prezydium Rady Osiedla

Przewodnicząca Rady Osiedla
EWA SUCHOŻEBRSKA
tel. 691 033 783
Mam magisterium z zarządzania i przedsiębiorczości, jestem doradcą personalnym, trenerką, coachem. Współprowadzę wrocławską firmę doradczo-szkoleniową ATTESTOR, jestem autorką innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawianiu sytuacji na rynku pracy ludzi młodych i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywnie współpracuję z wrocławskimi uczelniami i inkubatorami przedsiębiorczości. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką, mamą i kolekcjonerką czterolistnych koniczynek. Jestem zorientowana na sprawy młodzieży, współpracę międzysektorową (szczególnie wzmocnienie współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami) oraz integrację społeczności naszego Osiedla.

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
MICHAŁ ZAPOROWSKI
tel. 506 930 999
Urodziłem się we Wrocławiu, mieszkam na Karłowicach. Jestem społecznikiem, wolontariuszem, miłośnikiem sportu w każdym wydaniu. Pomaganie innym, załatwianie spraw, w ramach swoich skromnych możliwości oraz wspieranie ludzi to mój żywioł.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
GRZEGORZ MAŚLANKA
tel. 503 533 220
Ukończyłem politologię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej i studia podyplomowe z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej. Pracowałem w Urzędzie Miejskim Wrocławia i we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie zajmowałem się współpracą z radami osiedli. Obecnie pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2009-2012 byłem radnym i wiceprzewodniczącym Zarządu Osiedla Karłowice-Różanka. W obecnej kadencji Rady zajmuję się budżetem, sprawami infrastrukturalnymi i promocją Osiedla. Prywatnie jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Interesuję się historią, muzyką, social mediami.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
MARIOLA SKOWRON
tel. 791 188 848
Na terenie Osiedla Karłowice-Różanka mieszkam już trzydzieści trzy lata. Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą. Od 2015 roku jestem ławnikiem sądowym przy Sądzie Rodzinnym Wrocław-Śródmieście. Angażuję się w działania społeczne na rzecz konkretnych osób i lokalnej społeczności. Prywatnie lubię pracę w ogrodzie, na którą poświęcam każdą wolną chwilę.